Коефициентът на безработица се увеличава с 0.9% през 2020 г.През 2020 г. безработните са 168.6 хил., от които 96.3 хил. са мъже и 72.3 хил. – жени. В сравнение с 2019 г. броят на безработните се увеличава с 18.1 на сто, съобщиха от Националния статистически институт. Коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.1 на сто, съответно 5.4 на сто за мъжете и 4.8 на сто за жените.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 8.8 на сто. В сравнение с 2019 г. този коефициент се увеличава с 1.9 процентни пункта.Броят на безработните, за които продължителността на безработицата е по-малка от една година, се увеличава с 30.9 хил., или с 50 на сто, в сравнение с предшестващата година, достигайки 92.7 хил., докато броят на продължително безработните (от една или повече години) регистрира намаление с 5.1 хил. и достига 75.9 хиляди. Относителният дял на продължително безработните от всички безработни е 45 на сто, а коефициентът на продължителна безработица е 2.3 на сто – съответно 2.6 на сто за мъжете и 2 на сто за жените.

Икономически неактивните хора на възраст 15 – 64 навършени години са 1 226.7 хил., от които 519.1 хил. са мъже и 707.6 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 – 64 навършени години) е 27.8 на сто – съответно 23.2 на сто за мъжете и 32.4 на сто за жените.

Броят на обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15 – 64 навършени години е 61.7 хил., или 5 на сто от всички икономически неактивни хора в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 – 24 навършени години е 12.8 на сто (при 13.9 на сто през 2019 година). Относителният дял на хората с висше образование от населението на възраст 30 – 34 навършени години е 33.3 на сто, с 0.8 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 година. Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години е 18.1 на сто (при 16.7 на сто през 2019 година).

През 2020 г. икономически активните хора на възраст 15 – 64 навършени години са 3 190.4 хил., или 72.2 на сто от населението на същата възраст.

Общият брой на заетите e 3 121.7 хил. или 52.7 на сто от населението на 15 и повече навършени години, като от тях 1 676.1 хил. (53.7 на сто) са мъже и 1 445.6 хил. (46.3 на сто) – жени. Заетите на възраст 15 – 64 навършени години са 3 024.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5 на сто, съответно 72.5 на сто за мъжете и 64.3 на сто за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.4 на сто, или с 1.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се понижава с 1.5 процентни пункта, а при жените – с 1.8 процентни пункта, като достига съответно 77.8 и 68.9 на сто.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 64.2 на сто (69.4 на сто за мъжете и 59.4 на сто за жените). В сравнение с 2019 г. той намалява с 0.2 процентни пункта. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0.2 процентни пункта, а при жените намалява с 0.5 процентни пункта.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.