През 2020 г. Районен съд – Берковица приключи 997 дела и осъди 58 лицаПрез 2020 г. в Районен съд – Берковица са постъпили 1027 дела, свършени са 997 от тях и са осъдени 58 лица. Заради пандемията от вируса КОВИД -19, въведеното извънредно положение и наложените ограничения в съда бе създадена нова организация на работа в съответствие със заповедите и указанията, дадени от Висшия съдебен съвет, обяви в отчетния си доклад за 2020 г. Районен съд – Берковица. Според отчетните данни през последните години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на постъпилите дела в РС Берковица -1027 дела през 2020 г. при 1187 броя за 2019 г. и 1229 за 2018 г. Заедно с несвършените в РС през 2019 г. 168 дела и новопостъпилите през миналата година съдът е разгледал общо 1195 дела. От тях са свършени 598 граждански и 399 наказателни дела. Преобладаващата част от гражданските дела – 489 са приключили с постановяване на съдебен акт по същество, а 109 граждански дела са прекратени. Най-висок дял сред постъпилите в съда наказателни дела имат постъпленията за общоопасни престъпления /51 броя – предимно престъпления по транспорта/, следвани от престъпленията против собствеността / 6 броя – предимно кражби/.

От общо предадените на съд през 2020 г. 73 лица 58 са осъдени, 44 от тях са с наказание“Лишаване от свобода“ до 3 години като 7 го търпят ефективно, а на 37 изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода“ е отложено. На 8 лица са наложени пробационни мерки, 5 са наказани с глоби и 1 с друго наказание. Резултатът от работата по наказателни дела в РС- Берковица през 2020 г. може да бъде оценен като отличен с оглед на факта, че всички обжалвани и протестирани присъди за годината са били потвърдени от въззивната инстанция, се отбелязва в доклада за 2020 г.на ОС – Монтана.През миналата година. в РС- Берковица са останали несвършени 198 дела, срещу 168 за 2019 и 138 за 2018 г. А бързината на правораздаване в съда е била 73 % и е по-ниска в сравнение с тази за 2019 г., когато е била 75 % и през 2018 г. – 88 %. По-високия брой останали несвършени в края на 2020 г. дела, по-ниския брой на свършените и по-ниския процент на свършените в тримесечен срок дела в голяма степен се дължи на сериозните затруднения в правораздавателния процес заради вирусната епидемия и наложените ограничителни мерки, показва анализът на дейността на съдилищата.

През цялата 2020 година РС – Берковица е работил с 1 незает съдийски щат: Обявеният конкурс за съдия в РС – Берковица до края на 2020 г. все още не бе приключил. А поради заболяване на единствените двамата съдии в Берковица от които един е и административен ръководител – председател, през периода от 30 ноември 2020 г. до 13 декември 2020 г. със заповед на и.ф. Председател на ОС-Монтана Милена Бранкова, за да не бъде блокирана дейността на съда, в Берковица бе командирован съдия от Окръжен съд – Монтана.

Въпреки всички трудности през 2020 година, създадената организация на работа в екипност и координираност в Районен съд – Берковица, положените труд, старания и усилия от страна на всички съдии и съдебни служителите, и не на последно място – колегиалността и сплотеността, са довели до приключване на годината с отлични показатели, отчете председетелката на РС- Берковица Юлита Георгиева.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.