НСИ: Спад на БВП на България с 4,2% през 2020 г.

Българската икономика нараства през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2,2% спрямо третото тримесечие, но се свива с 3,8% спрямо година по-рано, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За цялата изминала година година БВП на България се сви с 4,2% спрямо 2019 г., когато нарасна с 3,4 на сто.

Тази предварителна оценка на НСИ е по-добра от последните прогнози на БНБ за спад на БВП с 4,4%, на Европейската комисия – за понижение с 4,9% и на МВФ – за спад с 4,6 на сто.

През изминалата „пандемична“ година БВП достига номинален стойностен обем от 118,605 млрд. лева (60,642 млрд. евро), като на човек от населението се падат 17 109 лева от обема на показателя (или 8 748 евро).

Брутната добавена стойност (БДС) за 2020 г. възлиза на 102,649 млрд. лева, показват още данните на НСИ, като реалният стойностен обем на показателя е с 4,3% по-нисък в сравнение с този, достигнат през 2019 година.

Индустриалният сектор създава през 2020 г. 26,5% от добавената стойност на икономиката (от БДС), което e увеличение с 1,5 процентни пункта в сравнение с 2019 година. Секторът на услугите създава 69,5%, а аграрният сектор – 4,0% от добавената стойност, при съответно 71,2% и 3,8% през 2019 година.

Стойността на крайното потребление в нашата страна през миналата година представлява 79,3% от БВП, а външнотърговското салдо – 1,7% от БВП, като стойността на българският износ е 56,1% от БВП, а на вноса на стоки и услуги – 54,4% от БВП.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП нарасна с 2,2% спрямо третото тримесечие и се сви с 3,8% спрямо година по-рано.

В рамките на последното тримесечие на 2020 г. БВП на нашата страна се увеличи с 2,2% спрямо третото тримесечие, когато нарасна с 4,3% и след като през периода април – юни отбеляза силен спад от 10,1% по време на първата вълна на Covid пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки. Това представлява слаба възходяща ревизия спрямо експресната оценка на НСИ за повишение на БВП през четвъртото тримесечие с 2,1 на сто.

На годишна база БВП се свива през четвъртото тримесечие с 3,8% след спад с 5,2% през третото и с 8,6% през второто тримесечие.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт на България възлиза на 33,162 млрд. лева о текущи цени (или 16,956 млрд. евро), като на човек от населението се падат 4796 лева (или 2452 евро).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 28,780 млрд. лева по текущи цени.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през последното тримесечие на 2020 г. увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,4 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,4 процентни пункта до 23,9%, а относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 72,9% при 74,7% през съответния период на предходната година.

По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2020 г. крайното потребление бележи спад от 1,2% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0,1%. Износът на стоки и услуги обаче нараства с 11,2%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 4,4%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност намалява с 3,9%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания спад в: Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 11,4%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 10,0%, Промишленост – с 6,8%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 4,9%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното намаление на БВП през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо година по-рано има спадът на бруто капиталообразуването – със 7,9%, и на индивидуалното потребление – с 0,3%. Износът и вносът на стоки и услуги пък отбелязват спад на годишна база  – съответно с 11,2% и с 0.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година.