Нови 200 милиона лева дълг се очаква да бъдат поети чрез емисия държавни ценни книжа

Нови 200 милиона лева дълг се очаква да бъдат поети чрез емисия държавни ценни книжа. Тя ще бъде третата за годината и ако първоначално обявената сума бъде поета, общо новият дълг от началото на годината ще достигне 700 милиона лева.

Съкровищни облигации за десет години и половина отново ще бъдат предложени на инвеститорите на вътрешния пазар. Това бе първата емисия за годината, емитирана през февруари, която ще бъде отворена и през март. Тогава бе постигната среднопретеглена доходност от 0,14 на сто при фиксирана лихва от 0,1 на сто.

Държавните ценни книжа се считат за много сигурен инструмент, като през февруари най-голям интерес към него проявиха банките. Тогава бяха осъществени покупки за 300 милиона лева, колкото бе и обявеният обем от финансовото министерство. Седмица по-късно бе постигната отрицателна доходност в емисия с по-кратка срочност, а обемът на новопоетия дълг достигна кумулативно половин милиард лева. Ето защо, ако и при настоящата емисия бъдат одобрени точно толкова поръчки, колкото е първоначалният обем, новият дълг за годината ще достигне 700 милиона лева. По закон новият държавен дълг в края на годината може да бъде четири милиарда и половина.