Проектът за промени в Закона за радиото и телевизията – какво е новото

През тази седмица беше планирано в парламентарната комисия по културата и медиите да бъде обсъден проектът за промени в Закона за радиото и телевизията, внесен от Министерския съвет. Измененията предвиждат нов принцип на финансиране на БНТ и БНР. Предлага се те да получават трансфер от държавния бюджет. С проекта за промени се отменят разпоредбите, регламентиращи Фонд “Радио и телевизия“. Детайлно е разписана и мисията на обществените медии.

Представения законопроект коментира в “Нашият ден“ София Владимирова, член на Съвета за електронни медии.

“Що се отнася до мисията, тя е по-прецизирана, по-разширена. Обърнато е много по-голямо внимание на дигиталните услуги, които обществените медии все повече се стремят да предлагат. Защото реалността е такава, че вие трябва да достигнете до различни аудитории, посредством технологиите и способите, които те ползват. В този смисъл много дълго течеше дебатът около това, доколко трябва да бъде разширена или прецизирана мисията. И струва ми се, консенсусът беше около това, че, да, трябва до голяма степен да бъде оформена по нов начин, в съответствие на съобщението на Европейската комисия. Смятам, че това е една от добрите стъпки на този законопроект.“

Лицензията

“От момента, в който законопроектът се приеме в този вид, СЕМ ще има ангажимент да приведе в съответствие и лицензията, според която двете медии работят. По отношение на мисията, в рамките на работната група, имаме общо съгласие, това са текстовете, това са точките, около които ние се обединяваме.“

Отпада финансирането на час програма и вече се говори за трансфер на сума от държавния бюджет с изготвена методика от страна на МС

“Съвместно обществените медии и Министерският съвет ще предложат методика на база на принципа на нетните разходи. Изчисляването на час програма е изключително остаряло и неадекватно, защото, давам за пример БНР, то е културен институт не просто медия, как може то да остойности като час програма работата на музикалните състави, дигиталните услуги, които се предлагат. Финансирането на час програма час по-скоро трябва да отпадне. И да има някакво реално остойностяване на услугите, които се предлагат на обществото, във връзка с обществената мисия.“

“Радиото от своя страна ще има ангажимента да докаже, че предаванията, проектите, услугите, които достигат до аудиторията, изпълняват обществената мисия, за да се получат т.нар. „трансфери“, които да ги остойностят.“

Отпада Фонд “Радио и телевизия“ – Дотолкова, доколкото той не заработи, беше логично да отпадне. За мен това не е много добра новина, защото идеята на Фонда беше да осигури дори едно независимо финансиране на БНР и БНТ, както и на регулатора.“

Направени са стъпки всеки нов генерален директор да има право да назначава свой Управителен съвет

“Това също не е еднозначно. Практиката в последните години показа, че се създава един проблем при разминаването на мандатите на генералния директор и Управителния му съвет. Винаги съм застъпвала тезата, че трябва да има изцяло нов закон, не да правим изменения на съществуващия, който по изцяло нов начин да уреди медийните отношения, безусловно да гарантира свободата на словото и защитата на журналистически труд. Това би следвало да е целта на един медиен закон. Може би трябва да се отвори отново дискусията дали това е правилният начин на управление на обществените медии – казва Владимирова и допълва –

Защото ние в момента в каква ситуация сме? СЕМ чрез публично изслушване, публичен конкурс избира генерален директор, който се явява със своя концепция и своя визия. От своя страна, той предлага Управителния съвет, който се предполага, че контролира неговите действия. Но този Управителен съвет, поне до момента, нямаше ангажимента да следва програмата, която публично е предложена и защитена от избрания за генерален директор.“

Мандат на генералния директор

“Що се отнася до мандатите на генералните директори – в конкретното изменение, за което говорим сега, не става въпрос за завареното положение или поне в момента такива текстове не виждам. Към момента настоящите директори са с тригодишни мандати. Ако законопроектът бъде приет в този вид, в който е внесен, това ще важи за следващия избор на генерални директори и мандатът ще бъде пет години.“

Интервюто можете да чуете от звуковия файл.