Анна Александрова: Няма значение колко пъти е променян законът, стига да е както трябва

За законодателната политика на България и качеството на законодателството? За съдебната реформа и доверието в съдебната система. Анна Александрова – председател на парламентарната комисия по правни въпроси гостува в „Законът и Темида“ и разяснява приоритетите на комисията по правни въпроси:

Кои са законопроектите с фокус, насочен към гражданите, по време на 44-тото НС?

„Част от тях изпълнихме. Приехме нов Закон за борба с корупцията по високите етажи на властта; изменения на Наказателния и процесуален кодекс; Законопроект за изменение и допълнение на НК по отношение на домашното насилие; Законопроект за изменение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора; Законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс – електронното връчване; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс; Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс; Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс; Законопроект за изменение и допълнение на АПК; Законопроект за Европейската заповед за разследване. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Законопроект за мерките и.  действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Не постигнахме мнозинство за приемането на нова Конституция.“

Честите промени в законодателството водят ли до по-голяма ефективност на правораздаването?

„Когато е необходимо и е в полза на гражданите, най-вече, и на хората, които работят конкретната материя, няма никакво значение колко пъти е променен законът, стига да е променян както трябва. Мисля, че в 44-тото НС свършихме огромна работа в комисията по правни въпроси. На първо място мога да цитирам изменението на Наказателно-процесуалния кодекс, в началото на мандата още, с което въведохме мерки за ускоряване на наказателния съдебен процес – за ефективно правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта. 

Как оценявате качеството на законотворчеството?

„Не мога да дам оценка. По-скоро хората, които се занимават с тази материя в преподавателски план могат да дадат обективна оценка. Смятам, че добре се справихме. Винаги сме се съобразявали с гледните точки и със заинтересованите страни – в полза на обществото.“

Закона за изменение и допълнение на НК по отношение на домашното насилие

„През 2018 г. приехме изключително важни промени в НК, с които предоставихме всеобхватна защита от всякакви актове на насилие, вкл. домашно насилие. Допълнихме квалифицираните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето. Криминализирахме системното упражняване на физическото насилие, както инкриминирахме всички форми на системно преследване. Неоспорим факт е обаче, че от последната статистика, и с оглед на пандемията, личи, че убийствата от домашно насилие се увеличиха. Имах последната седмица разговор с омбудсмана на Р България, че следва да предприемем някакви промени. Например да премахнем системността. Но не остана време в 44-тото НС.“

Цялото интервю на Анелия Торошанова с Анна Александрова можете да чуете в звуковия файл.