Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни ДЦКМинистерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година, съобщи пресцентърът на министерството.

На аукцион, организиран от БНБ бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на минус 0,17 процента.Общият размер на подадените поръчки достигна 420,40 млн.лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,1. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 63 на сто, следвани от застрахователните дружества с 24 на сто, пенсионни фондове – 8 на сто, и други инвеститори – 5 на сто.