КНСБ настоява за секторни фондове за квалификация и преквалификацияКНСБ смята, че е назряла необходимостта от въвеждане на Секторни фондове за квалификация и преквалификация, приоритетно ориентирани към перспективни за икономиката ни сектори, особено в тези, с висока добавена стойност, каза директорът на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ Любен Томев при представянето на исканията за пазара на труда в меморандума на КНСБ за социално-икономическото развитие на България 2021-2025 г., който ще бъде обсъден с политическите партии преди предстоящите избори.

По думите на Любен Томев в България дейностите по учене през целия живот са слабо застъпени, едва 2-3 процента от работещите са се включили в такива инициатива.Водещ принцип в сферата на образованието е тясното обвързване на резултатите от ученето с изискванията на пазара на труда, смятат от КНСБ и допълват в меморандума, че принципът следва да бъде заложен в Държавните образователни стандарти за всички професии, с цел насочване на доставчиците на образование и обучение към приоритетни и търсени знания, умения и компетентности, особено дигитални.

КНСБ счита за важно разширяването на обхвата на обучението чрез работа (дуалната система за образование и обучение), чрез допълване на местата за качествено професионално обучение, съобразно технологичния процес; създаване на високотехнологични центрове за практическо обучение, стажуване и чиракуване на регионален принцип с участието на социалните партньори, или по професионални направления.

Наложителна е по-тясна взаимна обвързаност между професионалното и висшето образование с пазара на труда и бъдещите работни места, ускорено преминаване от образование към заетост, смятат от синдиката.

Според КНСБ план-приемът във ВУЗ трябва да отговаря на настоящите и бъдещи потребности от вид квалифицирани кадри на пазара на труда, като периодично се актуализират учебните програми съобразно нуждите на бизнеса и съвременните методи на преподаване.

КНСБ иска още и утвърждаване на ваучерната система за финансиране на професионално обучение и ключови компетенции на заети, самонаети и безработни по апробираната процедура, с ясно разписани права и отговорности на всички страни.

Според синдиката необходимо е извършването на детайлен анализ на съществуващата система за професионално обучение и прецизиране на съществуващия режим за лицензиране на центрове за професионално обучение (ЦПО), за да се допускат до пазара само доставчици на качествени образователни услуги.

Създаването на „зелени“ и „бели“ работни места ще осигури допълнителни възможности за устойчива заетост в екологични дейности, обществени услуги, домакински, социални и дългосрочни грижи, в областта на спа- и уелнес- услугите, за които в България съществуват достатъчно налични природни и добре подготвени човешки ресурси, както и търсене, смятат от КНСБ.

В сферата на пазара на труда КНСБ подчертава необходимостта от стабилна и управляема политика за законната миграция и ограничаването на нерегламентираните миграционни потоци. Синдикатът настоява за приемането на Национална стратегия по миграция, както и разработване на Национална програма за привличане в България на хора с български произход, граждани на трети държави.

КНСБ настоява и за предприемане на мерки за запазване на баланса на българския пазар на труда между местни и чужди работници, като наемането на чужденци в различни сектори на икономиката не става за сметка на свободна работна сила на национално ниво.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.