Решено: От 2022 г. без цапащи коли в определени зони в градоветеОт юни 2022 г. кметовете ще могат временно да забраняват движението на замърсяващи атмосферния въздух автомобили в определени зони в градовете с ниски емисии в дни със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Това решиха окончателно депутатите, след като приеха промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Промяната е свързана с Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в периода 2018-2024 г., в която са предложени мерки за намаляване на вредните емисии от транспортния сектор, като една от тези мерки е обновяването на зоните с ниски емисии.Със законовата промяна общинските съвети ще могат да ограничават движението на определени категории превозни средства на територията на съответната община и да създават зони с ниски емисии на вредни вещества в случаите, когато има замърсяване на въздуха или при непостигане на нормите за замърсителите и отлаганията, посочени в наредби от здравния и екоминистъра.

Всяка община ще може да приложи мярката след решение на общинския съвет, определяйки вида на най-силно замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение.

Ще бъдат въведени 5 екологични групи, като още след 12 юли тази година при преминаване на автомобилите на технически преглед ще се издават и екостикери, с които ще се определя в коя група попада колата. В стикера ще има и чип с информация за превозното средство, екологичната група и собственика.

С цел контрол на мерките, ограниченията и забраните, кметовете ще могат да използват автоматизирани технически средства и системи, както и такива, които имат достъп до данни от регистри, водени от МВР и транспортното министерство.

В зоните с ниски емисии може да се забранява и използването на определени отоплителни уреди, които замърсяват околната среда, каквито са например печките на дърва и въглища.

С друга промяна се дава право на НСИ да събира и предоставя данни на екоминистъра за образуваните количества хранителни отпадъци всяка година до 31 май. Събираната информация е необходима за изготвянето на доклад, който ще бъде изпращан ежегодно към Европейската комисия. Като държава- членка на Европейския съюз, България трябва да започне да докладва данните от измерването на количествата образувани хранителни отпадъци по цялата хранителна верига до средата на 2022 г.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.