Поне половин милиард лева помощи вече са стигнали до бизнеса и гражданитеПреработващата промишленост, търговията и строителствотоса се възползвали най-много

Над 550 млн. лева, които са част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани. По още 440 млн. лв. тече процес по разплащане.

Преработващата промишленост, търговията и ремонтът на автомобили, строителството, хотелиерството и ресторантьорството са секторите, които ще могат да се възползват най-много от държавните помощи.

За тях са заделени най-много средства по процедурата за средни предприятия, финансирана от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК). Общият бюджет за нея е 200 млн. лв. Най-голяма част от тях са разпределени за преработващата промишленост – 72,5 млн. За останалите водещи сектори са предвидени съответно 34,6 млн., 21,3 млн. и 13,5 млн. лв. Най-малко ще получи образованието – 1,1 млн. лв., и недвижимите имоти – 1,3 млн. лв. (За останалите сектори – виж графиката.)

Това показват разчетите, предоставени на “24 часа” от управляващия орган на ОПИК. По данни на министерството

към края на

януари са

подадени общо

1932 проектни

предложения

От тях 37 кандидати са подали повече от един проект и затова техните предложения се считат за оттеглени. 179 проекта са били отхвърлени.

Така вече 1703 проектни предложения от компании са одобрени по процедурата. Те са на стойност общо 233 645 650,49 лв. От тях предложени за финансиране са 1285 броя с общ размер на безвъзмездната помощ 178 532 856,49 лв. Останалите 418 проекта с размер на одобрената помощ 55 112 794 лв. остават резервни.

Вече са сключени 505 договора на обща стойност почти 70 млн. лв., като се очаква до средата на февруари да се сключат останалите договори от основния списък.

Тъй като след приключилата оценка

над 21 млн. лв.

са останали

неусвоени,

резервните проекти също ще бъдат финансирани. ОПИК стартира процеса по наддоговаряне и е изпратил покани до компаниите да представят доказателства, че отговарят на изискванията.

Търговия, туризъм, производство и транспорт са секторите, проявили най-голям интерес по двете антикризисни програми на Българската банка за развитие. Над 158 млн. лв. е стойността на гарантираните от нея кредити за малки и средни компании към 12 януари. Сред подкрепените са още фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.

ББР вече гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании. Кредитите се отпускат от 9 банки партньори при намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент и възможност за гратисен период до 3 години. Условието е фирмите да са изпитвали затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.

Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и ОББ.

26 221 физически лица са се възползвали от другата антикризисна програма на ББР. Над 40 000 са лицата, кандидатствали за безлихвени кредити по данни на търговските банки, като малко над 1240 се разглеждат в момента. Общата стойност на одобрените заеми е над 110 млн. лв., а средният размер на един заем е 4229 лв.

След направени промени по програмата

ББР вече

гарантира заеми

до 6900 лв.

вместо до

4500 лв.,

както бе предвидено досега. С приетите промени се предоставя възможност за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни.

Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск, или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка.

Максималният срок на погасяване е 5 години с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Тук банките партньори са още повече – 12 на брой. В тази програма освен изредените по-горе са се включили и Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка.

Срокът за кандидатстване по двете програми е до юни.

По процедурите на ОПИК за подкрепа на микро- и малки предприятия, както и за затворените заради мерките бизнеси не е предвидено разпределение на бюджета по сектори.

За микро- и малките фирми са предвидени общо 225 млн. лв. Първоначално бюджетът беше 173 млн. лв., но впоследствие се увеличи с 52 млн.

Към 26 януари са одобрени 22 821 проекта, подадени в рамките на 28 оценителни сесии. В бройката влизат и 1627 предложения, които първоначално са отхвърлени и бяха преразгледани от ОПИК. Те са на стойност близо 13 млн. лв.

В петък бяха сключени 21 633 административни договора и се подписваха допълнителни 1180, одобрени от преразглеждането.

Изплатени бяха

над 176 млн. лв.

на 21 608 фирми,

като вече би трябвало помощта към останалите преоценени предприятия също да е изплатена.

Над 8100 фирми са кандидатствали по мярката в помощ чрез предоставяне на оборотен капитал на затворените със заповед на здравния министър бизнеси. Крайният срок за тази процедура изтече на 20 януари, като беше удължен и стана 2 седмици повече. Общият размер на поисканата подкрепа е 115 млн. лв., като максималната помощ за фирма е 150 хил. лв. Предвиденият бюджет обаче беше по-голям – 156 млн. лв., което значи, че фирмите не са се възползвали напълно от помощта.

Те можеха да кандидатстват чрез НАП, за да получат 20 или 10% от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г. в зависимост от сектора. 20% от оборота ще получат фирми, работещи в сферите на образованието, забавачки, организиране на конгреси, артистична и творческа дейност, музеи, ботанически и зоологически градини, разпространение на филми и тв предавания, спортни дейности, ресторантьорство, недвижими имоти.

За 10% от оборота могат да кандидатстват компании в търговията на дребно, туристически агенти и дейности, свързани с пътувания и резервации и химическо почистване. В петък

над 30% от

фирмите вече

бяха получили

по сметките си

безвъзмездната

помощ

Разплатената сума достигна 31,2 млн. лв., като почти 3200 компании вече разполагат с допълнителна ликвидност. Всеки кандидат може да види дали е одобрен и за каква точно сума на сайта на ИСУН.

“Направихме всичко възможно да осигурим своевременна подкрепа на затруднените бизнеси. Благодаря на колегите за положените от тях извънредни усилия, без които нямаше да е възможно да се справим в този рекордно кратък срок”, каза изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова.

Държавата предвиди помощ и за автобусните превози и туроператорите.

За транспорта са отделени 30 млн. лв. До крайния срок за кандидатстване – 10 ноември 2020 г., са подадени 649 заявления от автобусни превозвачи на обща стойност около 33,2 млн. лева. В процес на приключване на оценката е първата оценителна сесия, в която са включени 240 заявления на обща стойност около 17,1 млн. лева.

Към края на миналата година транспортното министерство е одобрило за финансиране 552 заявления на обща стойност 16,8 млн. лв., като

са изплатени

14 млн. лв.

по първите 208

одобрени

заявления

Скоро се очаква информация и за втората сесия.

На 5 януари бяха изплатени предвидените по ОПИК 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенти. Одобрени бяха 720 проекта.

През ноември туристическото министерство договори допълнителни 56 млн. лв. държавна помощ за туроператорите, като от тях ще могат да се възползват близо 1600 предприятия. Тя ще бъде в размер на 4% от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г. Безвъзмездно предоставените средства ще се използват за приоритетно компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми. Отделно 3 млн. лв. бяха договорени по ОПИК. С тях ще се помогне на близо 1500 екскурзоводи и планински водачи, тъй като те не попадаха в обхвата на останалите мерки.

Към ОПИК бяха пренасочени и 211 млн. лв. 78 млн. от тях ще се дадат на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. . Максималният размер за всяка фирма ще е 50 хил. лв. Процедурата трябва да стартира този месец.