Нова схема ще стимулира цифровите технологии в българските фермиОбщинските проекти в новата Обща селскостопанска политика след 2023 г. ще са с предварително определени бюджети за съответната територия. Т.нар. гарантирани бюджети се предвиждат за инвестиции в малка по мащаб инфраструктура, стана ясно на заседание на тематичната работна група, която разработва националния стратегически план, по който ще става подпомагането на земеделието от еврофондовете.Бюджетите ще са съобразени с обективни критерии като брой жители, населяващи общината, брутен вътрешен продукт на глава от населението за съответния регион, ниво на бедност, дял на населението в работоспособна възраст и др. Този подход ще позволи подготовка и финансиране на проектни предложения, които

отговарят на

специфичните

нужди на

местно ниво,

без да противопоставят една нуждаеща се от развитие общинска територия на друга.

Новост в проекта на мярката е, че прилагането ѝ ще се осъществява чрез интегриран териториален подход на регионално ниво (това са шестте региона от NUTS 2), който включва различни оперативни програми, прилагани в страната.

Новият подход ще бъде изпълняван на базата на териториални стратегии, свързани с политиката за регионално развитие. Ще се подкрепя цялостна концепция, финансирана от различни източници и програми. Концепцията

трябва да

включва

най-подходящата

комбинация от

ресурси и мерки,

насочени към постигане на конкретна цел на териториалната стратегия. Ще представлява набор от взаимносвързани и допълващи се проектни предложения, насочени към територии с общи характеристики или потенциал за развитие. Одобрението на концепция ще се извършва на ниво регионален съвет.

Нова мярка пък ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в новата селскостопанска политика. По нея ще се подпомагат дейности като прилагане на прецизно земеделие,

роботизация на

производствените

процеси в

стопанството

и дигитален маркетинг. Мярката предвижда още насърчаване на използването на цифрови технологии в земеделския сектор, като например метеорологични станции, сензори, датчици и др., подпомагащи вземането на решения в стопанствата.

Допустими за подпомагане ще са земеделски стопани и групи и организации на производители. Субсидиите ще бъдат до 50% от разходите. Минималният размер на едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният – до 100 000 евро.