Любомир Аламанов, Николай Неделчев и Максим Бехар ще следят за етиката на пиаритеБългарската асоциация на пиар агенциите (БАПРА) създаде своя етична комисия, която да следи за етични и професионални комуникации в работата им.За неин председател бе избран Любомир Аламанов, SiteMedia Consultancy, а за членове – Николай Неделчев, Publicis Group, и Максим Бехар, M3 Communications. Резервни членове са Светлана Савова, V+O Communications, и Диана Пазаитова, Fama Consulting.

Основната цел на етичната комисия е да обединява комуникационната общност за етични и професионални комуникации, за спазване на правилата на професионалното поведение в областта на комуникациите, за лоялна конкуренция и защита на интересите на клиентите и обществото като цяло. Дейността й ще обхваща тълкуване и прилагане на Етичния кодекс на комуникационния бизнес (Софийска харта на етичните комуникации) или на други документи, официално одобрени от управителните органи на БАПРА.

Деница Раданова

Деница обича да пише за това което я вълнува и да споделя живота си в социалните мрежи.